Information obligation

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie Państwa danych osobowych powinno być zgodne z przepisami prawa, rzetelne i przejrzyste. Dlatego też chcemy poinformować na jakich zasadach i w jakim celu przetwarzamy dane osobowe oraz uświadomić Państwu związane z tym prawa i sposoby ich realizacji. Jest to jeden z elementów realizacji wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, powszechnie zwanego Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych („RODO”).

1. Kto jest administratorem danych osobowych

PONAR Wadowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Wadowicach (34-100) przy ul. Wojska Polskiego 29, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000279758,
NIP: 5512486669, REGON: 120453770, z kapitałem zakładowym w wysokości 25.749.000,00 zł (wpłaconym w całości), w świetle przepisów prawa jest administratorem Państwa danych osobowych. To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

2. Dane kontaktowe

W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw mogą się Państwo skontaktować z nami poprzez adres e-mail: wadowice@ponar-wadowice.pl lub pisemnie na adres: "PONAR WADOWICE S.A. z siedzibą w Wadowicach, ul. Wojska Polskiego 29, 34-100 Wadowice".

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – pana Łukasza Pareckiego, z którym można skontaktować się: listownie na adres: DaSec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Lubań (59-800) ul. Wł. Łokietka 3A z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych PONAR Wadowice” lub przez email: iod@dasec.pl

3. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych

Zbieramy i przetwarzamy Państwa dane osobowe tylko w określonych celach.

- W przypadku gdy kontaktują się Państwo z nami wysyłając korespondencję drogą mailową lub tradycyjną niezwiązaną z zawartą umową lub świadczonymi usługami, Państwa dane osobowe zawarte w korespondencji mailowej lub tradycyjnej mogą być przez nas przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i prowadzenia sprawy, której dotyczy korespondencja. Podanie danych osobowych jest wówczas przez nas wymagane jedynie w przypadku, gdy jest to konieczne do prowadzenia sprawy, a brak podania danych skutkuje brakiem możliwości jej realizacji - podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f Ogólnego Rozporządzenia UE w sprawie ochrony danych (RODO), polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

- W przypadku gdy kontaktują się Państwo z nami telefonicznie, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami, możemy wnosić o podanie danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to konieczne do obsługi i przeprowadzenia zgłoszonej sprawy, której dotyczy kontakt, a brak podania danych będzie skutkować brakiem możliwości realizacji tej sprawy - podstawą prawną jest w takim wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f Ogólnego Rozporządzenia UE w sprawie ochrony danych (RODO), polegający na konieczności realizacji zgłoszonej telefonicznie sprawy związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą.

- W przypadku gdy jest to niezbędne do celów zawarcia i wykonania umowy zawartej z Państwem, w tym do umożliwienia świadczenia usługi, jak również prowadzenia sprawy w przypadku, gdy złożą Państwo reklamację obsługi zgłoszeń, które są do nas kierowane (np. przez formularz kontaktowy), kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług - podstawą prawną przetwarzania jest wówczas art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego Rozporządzenia UE w sprawie ochrony danych (RODO). Dodatkowo, gdy przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych -  podstawą prawną przetwarzania jest wówczas art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego Rozporządzenia UE w sprawie ochrony danych (RODO).

- Gdy kontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem Formularza zapisu na szkolenia, do odpowiadania na Państwa pytania zgłoszone w ramach ww. Formularza oraz do celów zawarcia i wykonania umowy (realizacji usługi) na Państwa - podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy tj. (art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego Rozporządzenia UE w sprawie ochrony danych (RODO)), bądź uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia UE w sprawie ochrony danych (RODO), bądź wyrażona na formularzu zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia UE w sprawie ochrony danych (RODO).

- Gdy kontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem Formularza kontaktowego, do odpowiadania na Państwa pytania zgłoszone w ramach ww. Formularza oraz do celów zawarcia i wykonania umowy (realizacji usługi) na Państwa - podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy tj. (art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego Rozporządzenia UE w sprawie ochrony danych (RODO)), bądź uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia UE w sprawie ochrony danych (RODO), bądź wyrażona na formularzu zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia UE w sprawie ochrony danych (RODO).

- W przypadku gdy jest to niezbędne w celu wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na Administratorze Danych oraz realizacji zadań w interesie publicznym (np. przechowywanie dokumentacji podatkowej) - podstawą prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego Rozporządzenia UE w sprawie ochrony danych (RODO).

- W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem - podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia UE w sprawie ochrony danych (RODO).

- W celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora; uzasadnionym interesem Administratora jest zabezpieczenie się przed wszelkimi zarzutami i twierdzeniami osób trzecich oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa) - podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia UE w sprawie ochrony danych (RODO).

- W celu wysłania Państwu newslettera, oferowania Państwu przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni) - podstawa przetwarzania danych osobowych jest udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia UE w sprawie ochrony danych (RODO)).

- Gdy wynika to z innych prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych: podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f ) Ogólnego Rozporządzenia UE w sprawie ochrony danych (RODO). Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy: iod@dasec.pl

- Gdy wynika to z innych prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych: podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f ) Ogólnego Rozporządzenia UE w sprawie ochrony danych (RODO). Zgodnie z Art. 21 pkt. 1 RODO przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie. Oświadczenie o sprzeciwie na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy: iod@dasec.pl

- W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f ) Ogólnego Rozporządzenia UE w sprawie ochrony danych (RODO). 

4. W jaki sposób otrzymaliśmy Państwa dane osobowe?

Dane osobowe otrzymaliśmy od Państwa:

- jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie przez PONAR Wadowice Spółka Akcyjna danych osobowych w celach marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego, oraz przekazywania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, wykorzystywanych do wysyłania newslettera,

- jeżeli skontaktowali się Państwo z PONAR Wadowice Spółka Akcyjna w celu zawarcia umowy lub nawiązali z nami współpracę poprzez zawarcie umowy,

- jeżeli przekazali nam Państwo swoje dane poprzez Formularz zapisu na szkolenie dostępny w serwisie pod adresem: http://ponar-wadowice.pl/!uploads/formularz_szkolenia.pdf

- jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

5. Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom z naszej grupy kapitałowej tj. Grupy Ponar (PONAR Wadowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Wadowicach oraz spółki zależne lub spółki powiązane) oraz podwykonawcom, czyli podmiotom, z usług których korzystamy przy ich przetwarzaniu, tj. firmom księgowym, firmom prawniczym, firmom informatycznym, firmom hostingowych, firmom ubezpieczeniowym (likwidatorom szkód), firmom konsultingowym, kurierom, agencjom marketingowym oraz upoważnionym instytucjom, gdy wymagają tego przepisy prawa. 

Zewnętrzni usługodawcy, z którymi współpracujemy są starannie wybierani i podlegają ścisłym zobowiązaniom umownym. Usługodawcy postępują zgodnie z naszymi instrukcjami i wytycznymi, posiadają środki techniczne i organizacyjne, a także podlegają naszym kontrolom i audytom, gwarantującym bezpieczeństwo danych. 

6. Przekazywanie danych do państw trzecich

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego, tj. położonego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, przy czym zapewniamy, że w przypadku przekazywania danych do państwa trzeciego, odbywać się to będzie w stosunku do państwa zapewniającego odpowiedni poziom ochrony.

7. Czas przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania danych zależy celu przetwarzania:

I tak w przypadku gromadzenia danych:

1) w celu wykonania praw i obowiązków wynikających z zawartych umów – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu

2) w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń - do czasu wygaśnięcia roszczeń z tytułu umów,

3) w celu przesyłania informacji handlowej na podany adres email – nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody,

4) w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa lub w związku z realizacją zadań w interesie publicznym (np.  obowiązków wynikających z przepisów o rachunkowości i podatkowych) – przetwarzamy je przez okres realizacji obowiązków i zadań wynikających z poszczególnych przepisów prawa,

5) na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – np. ze względów bezpieczeństwa – dane przetwarzane są przez okres umożliwiający jego realizację lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.

6) na podstawie zgody, dane przetwarzane są do czasu jej wycofania.

8. Państwa prawa

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do:

- sprostowania Państwa danych;

- usunięcia bezpodstawnie przetwarzanych danych;

- ograniczenia przetwarzania Państwa danych (wstrzymania dokonywania czynności na Państwa danych lub nieusuwania danych – stosownie do złożonego wniosku);

- sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO;

- dostępu do Państwa danych, polegającego między innymi na uzyskaniu informacji o przetwarzanych przez nas danych lub wydania kopii tych danych;

- przeniesienia danych do innego administratora danych w zakresie określonym w art. 20 RODO.  

Prawo do przenoszenia danych lub uzyskania kopii danych będzie realizowane w zakresie technicznie możliwym. Realizacja tych praw nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób (w tym prawa własności intelektualnych lub tajemnic przedsiębiorstwa). Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia będą mogli Państwo skorzystać, zależeć będzie przykładowo od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Państwa danych oraz od celu ich przetwarzania. 

W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw mogą Państwo składać wnioski do nas poprzez adres e-mail: iod@dasec.pl lub pisemnie na adres: "PONAR WADOWICE S.A. z siedzibą w Wadowicach, ul. Wojska Polskiego 29, 34-100 Wadowice".

9. Skarga

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli dojdą Państwo do przekonania, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez nas w sposób naruszający obowiązujące przepisy prawa. 

10. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania uniemożliwi przekazywanie Państwu informacji handlowych. Mają Państwo prawo do cofnięcia udzielonych zgód dotyczących przetwarzania danych osobowych. W tym celu mogą Państwo skontaktować się z nami pod adresami podanymi w punkcie 2 niniejszej informacji. Wycofanie danej zgody nie wpływa na nasze prawo do przetwarzania danych w celu opisanym w tej zgodzie do chwili jej cofnięcia.

 

PLIKI COOKIES

Nasza strona internetowa www.ponar-wadowice.pl wykorzystuje pliki cookies.

Co to są cookies?

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym (laptopie, smartfonie, itp.), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). Pliki cookies wysyłane są na stronę internetową po jej otwarciu i pozwalają na identyfikację użytkownika.

Na naszej stronie wykorzystujemy wyłącznie pliki cookies niezbędne ze względów technicznych oraz pliki cookies podmiotów trzecich służące do celów analitycznych i statystycznych.  Nasza strona wykorzystuje również pliki cookies, które są usuwane po zakończeniu każdej sesji przeglądarki internetowej, czyli jej zamknięciu (cookies sesyjne), oraz pliki cookies, które są przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym do czasu ich usunięcia przez Państwa (cookies stałe).

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies niezbędne ze względów technicznych, tj. używane w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu i jego podstawowych funkcjonalności. Pozwalają one na poruszanie się po naszej stronie oraz używanie jej elementów. Pliki wykorzystywane są w mechanizmie regionalizacji, który jest kluczowy w działaniu portalu.

Ponadto informujemy, iż korzystamy z internetowych usług statystycznych podmiotów trzecich tj. wtyczki analitycznej  Google Analytics (analytics.google.com) - usługi tworzenia statystyki stron internetowych świadczonej przez Google. Usługa ta  umożliwia  nam pozyskiwanie informacji na temat Twojej aktywności podczas korzystania z usług internetowych i tworzenia raportów aktywności. Informacja wytworzona przez plik cookie, dotycząca korzystania z Serwisu jest przekazywana i przechowywana przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Pliki cookie służą do przechowywania informacji, które nie umożliwiają identyfikacji użytkownika. Google może również przesyłać informacje podmiotom zewnętrznym, jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub w przypadku, gdy podmioty zewnętrzne przetwarzają je w imieniu Google. Informacje, które zbieramy i przetwarzamy w systemie to m.in. lokalizacja (dokładność do miejscowości bez udostępnienia nam pełnego adresu IP), przeglądarka, system operacyjny, parametry utm kampanii, adresy URL, wyszukiwane hasła w Serwisie, identyfikatory produktów, numery zamówień, wartość koszyka i zamówienia, interakcje z Serwisem jak kliknięcie w element, identyfikator klienta. W celu uzyskania dalszych informacji o Google Analytics odsyłamy do strony poświęconej zagadnieniom cookie, bezpieczeństwa danych i polityce prywatności: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl

Odrzucenie wykorzystywanych przez nas plików cookies uniemożliwia korzystanie z naszej strony internetowej www.ponar-wadowice.pl.

Chcemy, abyście podjęli Państwo świadomą decyzję za lub przeciw wykorzystaniu tych plików cookies.

Akceptacja dotycząca zbierania plików typu cookies może zostać odwołana przy użyciu opcji konfiguracyjnych dostępnych w przeglądarce internetowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oil hydraulics elements and systems

Our offer is being constantly expanded to include new products, while the existing ones are being upgraded and supplied with new functional versions. Sign up to our newsletter to be in touch and regularly receive information about our products and services.

Subscribe to our Newsletter